Oргани на ИМИ

Претседател

Проф. д-р Христина Спасевска

 

 

 

Потпретседател

Проф. д-р Милорад Јовановски

 

 

 

Генерален Секретар

  Проф. Даме Димитровски

 

 

 

Членови

Проф. д-р Анка Трајковска Петковска

 

 

Проф. д-р Анита Грозданов

 

 

 

Д-р Ристо Јаневски

 

 

 

Проф. д-р Свето Цветковски

 

 

 

Диа. Мартин Пановски

 

 

 

Проф. д-р Грозде Алексовски

 

 

 

Надзорна Комисија

 

Проф. д-р Влатко Стоилков

 

 

Дипл. инг. Пецо Неделковски

 

 

Проф. д-р Александар Димитров

 

 

Проф. д-р Стефанка Хаџи Пецова

 

 

 

Претседателски Совет

 • Мартин Пановски – Асоцијација на архитекти на Македонија
 • Горан Мијоски – Друштво за патишта на Република Македонија
 • Мери Цветковска – Друштво на градежните конструктори на Македонија
 • Мирослав Котевски – Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика на Македонија, Скопје – ЕТАИ
 • Христина Спасевска – Здружение на инженери по физика
 • Свето Цветковски – Здружение на металурзи на Македонија
 • Горан Сарафимов – Здружение на рударските и геолошките инженери на РМ – Кавадарци
 • Моме Крстевски – Здружение на сообраќајни инженери на Македонија
 • Иван Куковски – Здружение на енерггетичари на Македонија ЗЕМАК
 • Даме Димитровски – Здружение за истражување и развој ИНСТИТУТ ЗА ГАСНА ТЕХНИКА ОД СКОПЈЕ ИГАС
 • Гога Цветковски – Македонско здружение за енергетска електроника, погони и управување – МАК ЗЕЕПУ
 • Илија Насов – Наномак
 • Зоран Здравковски – Сојуз на хемичари и технолози
 • Миле Димитровски – Истражувачки центар за горива и мазива ФУЕЛ
 • Благоја Сотировски – Хортикултурно здружение на Македонија
 • Љупчо Димитриевски – Сојуз на градежни инженери
 • Перица Пауновиќ – Македонската асоцијација за водород
 • Ѓорѓи Маџаров – Здружение на граѓани Асоцијација за информатички и комуникациски технологии ИКТ – АКТ
 • Милорад Јовановски – Друштво за геотехника на Република Македонија
 • Филип Здравески – Здружение за унапредување на заварувањето Заварување Македонија

 

Стручна служба

 

 

 • Снежана Монева – Технички секретар на Инженерска институција на Македонија