Листа на добитници

2004     
Ана ИвановскаАрхитектонски факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Блерим БајрамиГрадежен факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Марија ЕфнушеваЕлектротехнички факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Билјана СтојковскаЗемјоделски факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Александар КостиќМашински факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Дејанчо ЃеоргиевТехнолошко металуршки факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Весна НечовскаТехнички факултетУниверзитет "Св, Климент Охридски" - Битола
Далиборка РистевскаШумарки факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Александар ИвановскиИнтердисциплинарни студии по инженерство на животна срединаУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
2005
Емилија СофескаАрхитектонски факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Александра ЗлатескаГрадежен факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Соња ФилипоскаЕлектротехнички факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Звезда БогевскаЗемјоделски факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Даме ДимитровскиМашински факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Јелена ОстојиќТехнолошко металуршки факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Никола МијаковскиТехнички факултет Универзитет "Св, Климент Охридски" - Битола
Валентина СтојчеваРударско геолошки факултет Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
Глигорчо РадинскиШумарски факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Димитрија СековскиИнтердисциплинарни студии по инженерство на животна срединаУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
2006
Јасна СтефановскаАрхитектонски факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Стевчо МитовскиГрадежен факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Иван ЧорбевЕлектротехнички факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Тања МициќФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Кристина ЈакимовскаМашински факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Елена ТомовскаТехнолошко - металуршки факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Биљана ЦветановскаТехнички факултетУниверзитет "Св, Климент Охридски" - Битола
Александра ДимитриевскаШумарски факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
2007
Никола СтакиновАрхитектонски факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Дарко НаковГрадежен факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Катерина ТашковаЕлектротехнички факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Симеон МилевскиФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Мите ТомовМашински факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Тијана КалајџиеваТехнолошко металуршки факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Михаел КашовскиТехнички факултетУниверзитет "Св, Климент Охридски" - Битола
Марјан ДелипетровРударско геолошки факултет Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
Драгица ЃуровскаШумарски факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
2008
Бранислава ЃорѓевиќАрхитектонски факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Гоце ТасескиГрадежен факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Кире ТриводалиевФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Катерина БанџоФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Бојан ЈованоскиМашински факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Емилија ТошиќТехнолошко -металуршки факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Зоран ТрпескиТехнички факултетУниверзитет "Св, Климент Охридски" - Битола
Бојан СимовскиШумарски факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
2009
Катерина ПочеповаАрхитектонски факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Лилјана БожиновскаГрадежен факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Ѓорѓи МаџаровФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Миле ОрешковиќФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Катица ПанзевскаФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Марјан ЏидровМашински факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Игор МицовскиТехнолошко -металуршки факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Снежана ЦветковскаТехнички факултетУниверзитет "Св, Климент Охридски" - Битола
Александар КрстевФакултет за рударство, геологија и политехникаУниверзитет "Гоце Делчев" - Штип
Дејан ИлиевскиШумарски факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
2010
Елена ПазарџиевскаАрхитектонски факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Цветанка ФилиповаГрадежен факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Стојан ТрајановскиФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Катaрина ТројачанецФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Марија МирчевскаФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Јована ЈовановаМашински факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Филип ЗдравескиМашински факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Стефан КувенџиевТехнолошко -металуршки факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Елизабета ДелиоскаТехнички факултетУниверзитет "Св, Климент Охридски" - Битола
Ванчо АџискиФакултет за природни и технички наукиУниверзитет "Гоце Делчев" - Штип
Јасмина ПалашевскаШумарски факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
2011
Марија МилошевскаАрхитектонски факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Симона МарковскаГрадежен факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Александра КаневчеФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Соња БачеваФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Елеонора АнгеловскаМашински факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Елена КамчеваТехнолошко -металуршки факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Бојан МитровскиТехнички факултетУниверзитет "Св, Климент Охридски" - Битола
Трајче БошевскиФакултет за природни и технички наукиУниверзитет "Гоце Делчев" - Штип
Марија СмилјановскаШумарски факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
2012
Ирена РистовскаАрхитектонски факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Бојан ПеливаноскиГрадежен факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Петар КрстевскиФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Никола ТрајковскиФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Таско СмилескиМашински факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Тина КоцоваТехнолошко -металуршки факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Ева ДумковаТехнички факултетУниверзитет "Св, Климент Охридски" - Битола
Јорданка НиколоваФакултет за рударство, геологија и политехникаУниверзитет "Гоце Делчев" - Штип
Стојанче ПановФакултет за информатикаУниверзитет "Гоце Делчев" - Штип
Сања ВеличковскаШумарски факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Теа БошковскаФакултет за дизајн и технологија на мебел и ентериерУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Бојана КотескаФакултет за информатички науки и компјутерско инженерствоУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
2013
Диме ЈанчевТехнолошко -металуршки факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Игор КулевФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Ивана ВелиновскаГрадежен факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Благица ТрајческаМашински факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Марина НајдоскаАрхитектонски факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Влатко ПешначкиШумарски факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Дана УжевскаФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Марија СтојовскаФакултет за дизајн и технологија на мебел и ентериерУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Дарко МартиновиќФакултет за информатички науки и компјутерско инженерствоУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Александар СтојковскиТехнички факултетУниверзитет "Св, Климент Охридски" - Битола
2014
Ристо АнастасовГрадежен факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Синиша МитаноскиШумарски факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Благој АтанасовскиФакултет за информатички науки и компјутерско инженерствоУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Марко КостоскиФакултет за дизајн и технологија на мебел и ентериерУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Александра СарафимоваТехнолошко -металуршки факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Елина ФилеваАрхитектонски факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Божанка РистоваФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Катерина СмиљковиќФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Огнен ТутескиМашински факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Јасмина ТрпескаМашински факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Ана ВелеваТехнички факултетУниверзитет "Св, Климент Охридски" - Битола
Сандра ЃорѓиеваФакултет за природни и технички наукиУниверзитет "Гоце Делчев" - Штип
Ана Љуботенска Факултет за информатикаУниверзитет "Гоце Делчев" - Штип
2015
Кристијан РуневскиГрадежен факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Петар МоштановскиШумарски факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Наталија НајдоваФакултет за информатички науки и компјутерско инженерствоУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Лидија ЛазовскаФакултет за дизајн и технологија на мебел и ентериерУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Анџела МишиќТехнолошко - металуршки факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Гордан ВитевскиАрхитектонски факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Анита ПоповскаФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Паулина ГрнароваФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Игор ПоповскиТехнички факултетУниверзитет "Св, Климент Охридски" - Битола
Драган СиљаноскиФакултет за информатика и комуникациски технологииУниверзитет "Св, Климент Охридски" - Битола
Емилија ДуковскаТехнолошко-технички факултет ВелесУниверзитет "Св, Климент Охридски" - Битола
Катерина ПетровскаФакултет за биотехнички науки Универзитет "Св, Климент Охридски" - Битола
Деспина ЈаневскаФакултет за природни и технички науки Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
Адријана КоцеваФакултет за информатикаУниверзитет "Гоце Делчев" - Штип
Сања СандеваТехнолошко-технички факултет Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
Драгица МицовскаЕлектро-технички факултет Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
Зорица ЛеловаЗемјоделски факултетУниверзитет "Гоце Делчев" - Штип
Мерита КасаФакултет за информатикаДржавен универзитет Тетово
2016
Лилјана ДимевскаАрхитектонски факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Ивана НедевскаГрадежен факултет Универзитет "Св, Кирил и Методиј"
Ивона ПавловскаФакултет за дизајн и технологија на мебел и ентериерУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Иван ВасилескиФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Николина ШутиноскаТехнички факултетУниверзитет "Св, Климент Охридски" - Битола
Мери ЖајаФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Филип СтојановскиФакултет за информатички науки и компјутерско инженерствоУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Арти ЌормеметиМашински факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Игор ТалескиФакултет за природни и технички наукиУниверзитет "Гоце Делчев" - Штип
Мартина БошковскаТехнолошко-металуршки факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Ивана НиколоскаШумарски факултетУниверзитет "Св, Кирил и Методиј"
Викторија МитреваЕлектротехнички факултетУниверзитет "Гоце Делчев" - Штип
2017
Есра Иљази
Архитектонски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Леарт ТаравариГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Тамара МитеваМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Христијан РистевскиТехнички факултетУниверзитет „Св.Климент Охридски" - Битола
Јовица ГрковскиТехнолошко-металуршки факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Делфина ГеоргиеваТехнолошко-технички факултетУниверзитет „Гоце Делчев“ Штип
Младен ДимовскиФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Моника СтојановаФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Игор ПетровскиФакултет за информатички науки и компјутерско инженерствоУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Ѓуллер АбдулаФакултет за компјутерски науки и инженерствоУниверзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид
Јорданка ЧаневаГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
2018
Петар ТонковиќФакултет за информатички науки и компјутерско инженерствоУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Никола ЦветковскиФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Александар ЃерасимовскиМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Ангелина СтаматоскаФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Жаклина АнѓелковскаАрхитектонски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Мартин СтојчевскиТехнолошко-металуршки факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Кристијан Цокоски
Шумарски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Павел ИлоскиФакултет за природни и технички наукиУниверзитет "Гоце Делчев" - Штип
Ивана ВелевскаТехнички факултетУниверзитет "Св. Климент Охридски" - Битола