Цел на повикот Проектот ќе развие и ќе промовира поддршка на градежниот сектор, во насока на креирање дополнителни капацитети на вработените за имплементирање на параметрите за енергетска ефикасност во градбите. Проектот се води во рамките на „Хоризонт 2020“ (работна програма „Безбедна, чиста и ефикасна енергија“, под повикот за „Енергетска ефикасност“ ЕЕ-2016-2017). Понудувачот треба да обезбеди техничка поддршка на Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE), за техничка изработка и печатење  на Каталог на обуки во рамки на ЦентаротПовеќе →

Цел на повикот Проектот ќе развие и ќе промовира поддршка на градежниот сектор, во насока на креирање дополнителни капацитети на вработените за имплементирање на параметрите за енергетска ефикасност во градбите. Проектот се води во рамките на „Хоризонт 2020“ (работна програма „Безбедна, чиста и ефикасна енергија“, под повикот за „Енергетска ефикасност“ ЕЕ-2016-2017). Понудувачот треба да обезбеди техничка поддршка на Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE), за графички дизајн на Каталог на обуки во рамките на Центарот за менаџирањеПовеќе →

Цел на повикот Проектот ќе развие и ќе промовира поддршка на градежниот сектор, во насока на креирање дополнителни капацитети на вработените за имплементирање на параметрите за енергетска ефикасност во градбите. Проектот се води во рамките на „Хоризонт 2020“ (работна програма „Безбедна, чиста и ефикасна енергија“, под повикот за „Енергетска ефикасност“ ЕЕ-2016-2017). Понудувачот треба да обезбеди техничка поддршка на Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE), за дизајн и изработка на софтвер за Регистар на сертифицирани тренери и работнициПовеќе →

Цел на повикот Проектот ќе развие и ќе промовира поддршка на градежниот сектор, во насока на креирање дополнителни капацитети на вработените за имплементирање на параметрите за енергетска ефикасност во градбите. Проектот се води во рамките на „Хоризонт 2020“ (работна програма „Безбедна, чиста и ефикасна енергија“, под повикот за „Енергетска ефикасност“ ЕЕ-2016-2017). Понудувачот треба да обезбеди услуги за организација на настани во рамки на Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE), за организирање настани за промоција на БИМ. ЦелПовеќе →

Инженерската институција на Македонија во рамките на проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE) објавува оглас за обезбедување на угостителски услуги за настани за промоција на BIM – Прва и Втора работилница, согласно динамиката на проектните активности. Од понудувачот се очекува испораката на договорените услуги да се реализира во текот на месец фебруари 2019 година. Заинтересираните кандидати треба да ги достават своите понуди по е-пошта на е-адреса: office@engineer.org.mk или преку архивата на Инженерската институција на Македонија. ДополнителниПовеќе →

Инженерската институција на Македонија во рамките на проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE) објавува оглас за организирање на настани за промоција на БИМ – Прва и Втора работилница, согласно динамиката на проектните активности. Од понудувачот се очекува испораката на договорените услуги да се реализира во текот на месец фебруари 2019 година. Заинтересираните кандидати треба да ги достават своите понуди по е-пошта на е-адреса: office@engineer.org.mk или преку архивата на Инженерската институција на Македонија. Дополнителни прашања заинтересираните понудувачиПовеќе →

Инженерската институција на Македонија во рамките на проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE) објавува оглас за превод и лекторирање за потребите на Центарот за менаџирање на знаење и вештини, согласно динамиката на проектните активности. Од понудувачот се очекува испораката на договорените услуги да се реализира најрано во текот на месец фебруари 2019 година а најдоцна во текот на месец септември 2019 година. Заинтересираните кандидати треба да ги достават своите понуди по е-пошта на е-адреса: office@engineer.org.mk илиПовеќе →

Инженерската институција на Македонија објавува оглас за ангажирање на Технички секретар на Центарот за менаџирање на знаења и вештини, за потребите на проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE). Ангажманот се однесува за времетраењето на проектот т.е од 04 фебруари 2019 до 30 октомври 2020 година. Заинтересираните кандидати треба да ги достават своите понуди по е-пошта на е-адреса: office@engineer.org.mk или на адреса Инженерска институција на Македонија, ул. Даме Груев 14а, 1000 Скопје, Македонија Документите се дадени воПовеќе →

Инженерската институција на Македонија објавува оглас за ангажирање на Менаџер на Центарот за менаџирање на знаења и вештини, за потребите на проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE). Ангажманот се однесува за времетраењето на проектот т.е од 04 фебруари 2019 до 30 октомври 2020 година. Заинтересираните кандидати треба да ги достават своите понуди по е-пошта на е-адреса: office@engineer.org.mk или на адреса Инженерска институција на Македонија, ул. Даме Груев 14а, 1000 Скопје, Македонија Документите се дадени во прилог:Повеќе →

Цел на повикот Проектот ќе развие и ќе промовира поддршка на градежниот сектор, во насока на креирање дополнителни капацитети на вработените за имплементирање на параметрите за енергетска ефикасност во градбите. Проектот се води во рамките на „Хоризонт 2020“ (работна програма „Безбедна, чиста и ефикасна енергија“, под повикот за „Енергетска ефикасност“ ЕЕ-2016-2017). Понудувачот треба да обезбеди техничка поддршка на Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE), за дизајн и одржување на веб страна на Центар за менаџирање наПовеќе →