Членки на ИМИ

 
 

Асоцијација на арxитекти на Македонија

Даме Груев 14А
+389 (0) 2 3237 277
 

Друштво за патишта на Република Македонија (ДПМ)

ул. „Даме Груев“ бр. 14 1000 Скопје Република Македонија
 

Друштво за геотехника на Република Македонија

 

Друштво на градежните конструктори на Македонија ДГКМ

 

Здружение за водород

 

Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика на Македонија, Скопје – ЕТАИ

 

Здружение за истражување и развој Институт за гасна техника од Скопје ИГАС

 

Здружение за наноматеријали и нанотехнологии Наномак Скопје

Даме Груев 14а п.ф.139 1000 Скопје
+3892 3229 040
 

Здружение за унапредување на заварување со заварување Македонија

 

Здружение на граѓани Асоцијација за информатички и комуникациски технологии ИКТ-АКТ Скопје

Ругер Бошковиќ 1000 Скопје, Македонија
 

Здружение на инженери по физика

 

Здружение на металурзи на Македонија

Ругер Бошковиќ 16 1000 Скопје
 

Здружение на рударските и геолошките инженери на Република Македонија

ул. Блажо Алексов бр.56/13 1430 Кавадарци
+389 76 436 012
 

Здружение на сообраќајни инженери на Македонија

Ул. „Даме Груев“ бр. 14-а, Скопјe 1000, Македонија
+389 (2) 3125-059
 

ЗЕМАК Здружение на енергетичарите на Македонија

Даме Груев бр.14а 1000 Скопје, Македонија
+389 2 2401 733
 

Македонско здружение за енергетска електроника, погони и управување – МАК ЗЕЕПУ

 

Сојуз на градежни инженери

 

Сојуз на хемичари и технолози

Технолошко-металуршки факултет, Р. Бошковиќ бр. 16
+389 (2) 308-8249
 

ФУЕЛ Здружение за истражување и развој ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ – ГОРИВА; МАЗИВА И МОТОРИ

 

Хортикултурно здружение на Македонија

Ганчо Хаџипанов, 11а,1000 Скопје