Инженерски прстен

Со цел да се промовира и потикне афирмативен однос кон знаењето како еден од клучните елементи за личен општествен и цивилизациски развој, Инжeнерската институција на Македонија секоја година им доделува на најдобрите дипломирани студенти од факултетите коишто негуваат инженерски дисциплини, Инженерски прстен.

Како признание, Инженерскиот прстен ги промовира инженерските науки кај идните млади инженери и ги потикнува за натамошно професионално изучување, со главна цел формирање на квалитетен инженерски подмладок што ке биде движечка сила во технолошкиот развој на нашето општество.

Прстенот претставува круна од дабови лисја на чиј врв е вграден знакот на Инженерската институција на Македонија. Во македонските интелектуални кругови од антиката до денес, дабовите лисја се симбол на чест и достоинство. Ѕвездата од знакот на Инженерската институција на Македонија го симболизира знаењето, кое што во нашата институција е синергија од сите инженерски дисциплини.

Тринаесет генерации и околу 140 инженери – носители на Инженерскиот прстен. Вака сублимирано се изразува досегашниот успех на Инженерската институција на Македонија со својот афирмативен однос кон знаењето како клучен елемент за личен, општествен и цивилизациски развој. Свечено се доделува на Плаошник (место на воздигнување на словенската писменост и универзитетски центар за изучување на повеќе научни и духовни дисциплини) и секогаш под покровителство на Претседателот на Република Македонија. Го добиваат најдобрите студенти од генерацијата – идни инженери – на првите пет рангирани факултети од техничките науки во Македонија. Ова признание на најдобрите се доделува по повод Денот на инженерите на Република Македонија.

Инженерскиот прстен е мотиватор на младите таленти за продолжување на своето образование на инженерските факултети и придонесува кон истакнување на важната улога на инженерските науки. Квалитетен млад инженерски кадар претставува движечка сила за унапредување и осовременување на производството и реформа на клучни сектори за развој. Токму ваквиот „квалитетен добро едуциран млад инженерски кадар е клучен предуслов за успешно приклучување на Македонија кон Европското семејство. Актуелните европски процеси подразбираат компатибилни системи кои овозможуваат мобилност на инженерите и по хоризонтала и по вертикала, постојана меѓусебна комуникација, размена на искуства и знаења…. Време е на изразена глобализација. Локалните граници стануваат сè побледи, полето за натпревар сè пошироко, критериумите за квалитет сè построги. Победуваат само најдобрите. Оттаму и нашата трајна заложба за афирмација на квалитетот во инженерството.